Stokas Construction - Quality Utility Building Information
QUBI
[Quality & Utility Building Information]
Τι είναι το QUBI; Δεν είναι απλώς ένα αρκτικόλεξο δικής μας εμπνεύσεως.
Σε μία παρήχηση με τη γενική ιδιότητα του λατινικού “cube”, το αρκτικόλεξο QUBI, περιλαμβάνει τα τεκμήρια της μοναδικής ταυτότητας του Κτιρίου. Δηλαδή, τις κατασκευαστικές παραμέτρους καθώς και τις πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα και την λειτουργία του:

Αποσυναρμολογώντας το QUBI, στους φακέλους του θα ανακαλύψετε:

CONTENT
ANALYSIS
01. BIM (Building Information Modeling)
Το ΒΙΜ δεν είναι software αλλά μία διαδικασία που ενσωματώνει την 4η και 5η διάσταση (Χρόνος και Κόστος) στην κατασκευή ενός Κτιρίου. Αποτελεί ένα ακρωνύμιο στο χώρο της Αρχιτεκτονικής και των Κατασκευών, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες της κατασκευής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου (building life-cycle) αποδεικνύοντας και το οικολογικό αποτύπωμα της κατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα είναι μία ακτινογραφία, μία ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του Κτιρίου και εκπονείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Το BIM απαρτίζεται από τα παρακάτω τεύχη:

Πίνακας Υλικών BIΜ
Στο τεύχος αυτό παρέχονται όλες οι πληροφορίες του εξοπλισμού και των υλικών που συνέθεσαν στην κατοικία, ώστε σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης επιθυμήσει να προβεί μελλοντικά σε οποιαδήποτε προσθήκη ή μεταβολή ή αναζήτηση ενός ανταλλακτικού, να έχει άμεσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (χαρακτηριστικά, κωδικός, προμηθευτής, κλπ).

Ανάλυση BIM
Ένα σετ Σχεδίων στα οποία έχουν αποτυπωθεί όλα τα δίκτυα Η/Μ της κατοικίας ώστε σε περίπτωση μελλοντικής παρέμβασης να είναι σαφείς οι διαδρομές και οι θέσεις των δικτύων εντός των δομικών στοιχείων.
02. Εγκεκριμένα Σχέδια
Είναι το σύνολο των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία Σχεδίων που εκπονήθηκε από τους Μηχανικούς του Αναδόχου πριν την έναρξη της κατασκευής και συνίσταται στα παρακάτω:
Αρχιτεκτονικά (Τοπογραφικά, Κατόψεις, Όψεις, Τομές)
Στατικά (Ξυλότυποι, Οπλισμοί)
Η/Μ (Κατόψεις, Μονογραμμικά διαγράμματα)
Τεύχη Υπολογισμών
03. Αρχείο “Όπως Κατασκευάστηκε”
Είναι το σύνολο των αναθεωρημένων σχεδίων και προδιαγραφών που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο μετά την περαίωση του Έργου και αφορά σε όλες τις μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κατασκευής και αποτελείται από:
Το σύνολο των Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ Σχεδίων, που είναι εμπλουτισμένα με την θέση και τον τύπο των τροποποιήσεων που έγιναν κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Το πλήθος όλων των κατασκευαστικών λεπτομερειών της κατοικίας.
04. Σύμβαση Έργου
Είναι η αμοιβαία δεσμευτική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, του Ιδιοκτήτη και του Αναδόχου στην αρχή του Έργου. Η Σύμβαση ενός οικοδομήματος αποτελείται απαραίτητα από τα παρακάτω υπο-τεύχη :
Συμφωνητικό
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Πίνακας Υλικών και Τιμών
Τεχνικές Προδιαγραφές
Σχέδια και Διαγράμματα
Η σύμβαση καλύπτει ένα τμήμα του Έργου ή την παράδοση αυτού “με το κλειδί στο χέρι” (turn-key). Το κόστος της σύμβασης Κατασκευής Έργου ανάγεται είτε σε κατ’ αποκοπή τίμημα (Lump-Sum Contracts) είτε βάσει των τιμών μονάδος (Unit Pricing Contracts).
05. Μεταβολές Έργου
Ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών οποιεσδήποτε Mεταβολές (Change Orders) επιθυμεί στη μορφή, την ποιότητα και την αισθητική του Έργου βάσει των όρων που περιγράφονται στη Σύμβαση. Σε αυτό το φάκελο περιλαμβάνονται τα υπογεγραμμένα έγγραφα των μεταβολών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συνοδευόμενα από την Τεχνική Περιγραφή της μεταβολής, το τίμημα και τις προδιαγραφές της.
06. Τεχνικές Προδιαγραφές
Στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρονται οι μέθοδοι κατασκευής, τα υλικά, οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ακολούθησε ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις της κατασκευής αναθεωρημένα με οποιεσδήποτε μεταβολές εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Stokas Construction
07. Λίστα Προμηθευτών / Υπεργολάβων
Είναι η λίστα των στοιχείων επικοινωνίας με το σύνολο όλων των Υπεργολάβων και Προμηθευτών που συμμετείχαν στην κατασκευή. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι για πιθανές απορίες, διευκρινίσεις, αποκαταστάσεις ή τροποποιήσεις, ο Ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει κατ’ ιδίαν με τους Υπεργολάβους ή το Προσωπικό του Αναδόχου.
08. Εγγυήσεις του Αναδόχου και του Εξοπλισμού
Αποτελεί το σύνολο των Εγγυήσεων που παρέχονται από τους Προμηθευτές σχετικά με τον εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο Έργο, αλλά και την Εγγύηση του Αναδόχου (Limited Construction Warranty).
09. Εγχειρίδια χρήσης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
Όλος ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στο Έργο συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία (operation manuals) τα οποία παραδίδονται συγκεντρωτικά στον Κύριο του Έργου με την παράδοση αυτού.
10. Φωτογραφικό Υλικό
Αποτελεί το σύνολο του φωτογραφικού υλικού (photo log) σε ψηφιακή μορφή από όλες τις φάσεις του Έργου, το οποίο παρέχει μία σφαιρική εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, τη χρονική σειρά και τον τρόπο υλοποίησής τους.
Stokas Construction
Stokas Construction
Stokas Construction
Stokas Construction
11. Αποτελέσματα Δοκιμών
Πέραν των πιστοποιητικών των Προμηθευτών του Αναδόχου, κατά τη διάρκεια του έργου η Stokas διενεργεί περαιτέρω ελέγχους/δοκιμές του εξοπλισμού αλλά και των δομικών στοιχείων. Αυτά τα έγγραφα παραδίδονται στον Ιδιοκτήτη με τη μορφή των Τεχνικών Εκθέσεων (Test Reports) και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για όλη τη διάρκεια ζωής της κατοικίας.
Η ολοκλήρωση του έργου σας, συνοδεύεται
από την παράδοση του φακέλου ποιότητας QUBI
QUBI
Quality & Utility Building Information
Τί είναι το QUBI; Δεν είναι απλώς το ακρώνυμο των Ποιοτικών και Χρηστικών Πληροφοριών Κτηρίου στην αγγλική.

Είναι ένας «κύβος» -όπως άλλωστε το όνομά του συνηχεί με το αντίστοιχο λατινικό λήμμα- ο οποίος εσωκλείει όλα τα στοιχεία της μοναδικής ταυτότητα κάθε κατασκευαστικού έργου μας, περιλαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους, αλλά και τις σχετικές πληροφορίες με την ποιότητα, τη λειτουργία και τις ιδιότητες κάθε κτηρίου.
COMMITMENT